દુનિયામાં આવા નામ પણ હોઈ છે, એક વાર જરૂર વાંચી જોજો.

0
185

નામ બગાડવાની પરંપરા ફક્ત શાળાના દિવસોમાં જ શરૂ થઈ જાય છે અમને પણ ખરાબ લાગે છેે જ્યારે કોઈ આપડા નામ સાથે ગડબડ કરે તો વિચારો તો તેમનો સુ હાલ થયો હશે જેમનું નામ તેમના માં બાપે વિચિત્ર રાખ્યા હશે તમને બિલાવતી વખતે પણ હસી પડે છે આજે અમે તમને એવા કેટલાક નામ બતાવા જઈ રહ્યા છે.

1. આખું શહેર મને આ ‘****’ નામે ઓળખે છે.

2. પહેલા તેને પકડો જેમણે મારુ નામ ચૂ * રાખ્યું છે.

3.આ સંસ્થામાં સુ કરવું સમજાતું નથી.

4.સુ આ નામ એકલમાં વિચારીને નથી રાખ્યું ને.

5.હવે તો હદ પાર થઈ ગઈ.

6 .ઘંટો નામ તો સાંભળીયું હશે.

7.નામ માં સુ રાખ્યું છે.

8.આટલો કેમ મર્યો ભાઈ.

9.મારુ નામ કરશે રોશન જંગ માં મારો રાજ દુલરો.